کانکس دو اتاقه

کانکس دو اتاقه

کانکس دو اتاقه و چند اتاقه با کاربرد اداری ,دانشگاهی و دارای آبدارخانه و سرویس بهداشتی با درب ورودی از بیرون .

نوع کار کانکس دو اتاقه

نوع کار کانکس دو اتاقه با توجه به نیاز مشتری می تواند در طرح های زیر اجرا شود:
  • کانکس اداری چند اتاقه با راهرو ,دارای آبدارخانه,دارای سرویس بهداشتی با درب ورودی از بیرون
  • کانکس اداری دو اتاقه لوکس با سرویس آبدارخانه
  • کانکس اداری دو اتاقه با سرویس بهداشتی درب مجزا از بیرون

.