کانکس کاروان مسافرتی

کانکس کاروان مسافرتی

کانکس کاروان مسافرتی

انواع کانکس کاروان

کانکس کاوران پزشکی

این نوع از کاروان مخصوص استفاده در جاده ها و یا مناطق عملیاتی و جبهه ها ، معادن و … می باشد. تجهیزات داخلی کانکس کاروان پزشکی شامل تجهیزات یک اطاق بیمارستانی و اورژانس می باشد.

کانکس کاروان حمل حیوان

برای جابجایی حیواناتی از قبیل اسب بایستی کاروانی مخصوص استفاده شود. کانکس کاروان حمل اسب یکی از محصولات آرا می باشد.

کانکس کاروان مسافرتی

این نوع از کاروان ها با امکانات رفاهی و بهداشتی تولید می شوند و مخصوص مسافرت هایی دور هستند.

.

.